Posted by Brendan MegannetyNice find down in VA by @jeremykwhite #setnopath #brunchlife cc: @strangerday